CZYTELNIA


CZYTELNIA
PONIEDZIAŁEK
8.00-16.00
WTOREK
8.00-16.00
ŚRODA 
8.00-16.00
CZWARTEK
8.00-16.00
PIĄTEK  
8.00-15.00
REGULAMIN CZYTELNI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1. Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. 
2. Ze zbiorów czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji szkoły oraz rodzice uczniów.
3.W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki szkolnej, tzn. ze zbiorów wypożyczalni i czytelni. Zbiory czytelni należące do księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, albumy itp.) oraz zbiory audiowizualne udostępniane są tylko na miejscu.  
4.Osoby przebywające w czytelni zobowiązane są do wpisania się do „Księgi odwiedzin”.
5.Czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów znajdujących się w czytelni z wyłączeniem zbiorów audiowizualnych.
6.Uczniom nie wolno korzystać z działu dla nauczycieli.
7.W czytelni obowiązuje cisza.
8.W czytelni obowiązuje bezwzględny zakaz jedzenia, picia oraz korzystania z telefonów komórkowych i innych tego typu urządzeń elektronicznych. 
9.Uczniowie korzystający z czytelni pozostawiają w szatni szkolnej wierzchnie okrycie.  
10.Przed opuszczeniem czytelni wykorzystane czasopisma, książki (inne dokumenty) oddaje    się nauczycielowi bibliotekarzowi lub samemu odkłada na właściwe miejsce.
11.Każdy czytelnik odpowiada za książki, czasopisma i inne dokumenty, z których korzysta. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
12.W przypadku zniszczenia uszkodzenia materiałów bibliotecznych, czytelnik zobowiązany jest do ich odkupienia, ewentualnie, po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, może przekazać inne materiały na rzecz biblioteki.
13.Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy wyłącznie w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub do gier i zabaw.
Zabrania się również instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
14.Korzystanie z drukarki sieciowej i skanera jest możliwe w uzasadnionych sytuacjach, po uzyskaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza. 
15.Nie zaznajomienie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.